Thời SựTin Tức

Cách mạng Tháng Mười Nga: Biểu tượng của khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội

Cách mạng Tháng Mười Nga: Biểu tượng của khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội

08:59, 06/11/2021

Cách mạng Tháng Mười Nga đã ghi dấu một mốc son trong lịch sử hiện đại. Đó là một cuộc cách mạng chưa từng có trong thế kỷ 20, tạo ra một chế độ nhà nước xưa nay chưa từng có, đã mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới.

Ngay từ đầu thế kỷ 20, cuộc cách mạng của đông đảo công nhân, nông dân và trí thức ở nước Nga không chỉ có yêu cầu lật đổ chế độ Nga Sa hoàng, xóa bỏ chế độ nông nô mà còn tiến lên lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cách mạng Tháng Mười là một tất yếu lịch sử và lần đầu tiên những ước mong về một xã hội công bằng và bình đẳng đã “trở thành một hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn hàng nghìn triệu người vào hành động cách mạng, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

V. I. Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết tại Đại hội Xô viết ngày 7-11-1917 tại điện Smolny ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông.

Sau thắng lợi vĩ đại ấy, khẳng định của V.I.Lênin: “Không thể có bức tường ngăn cách giữa những chiến thắng của Cách mạng Tháng Mười và những chiến thắng của cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc tế” đã được thực tiễn minh chứng, với các cuộc đấu tranh mãnh liệt vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, với xu thế sâu rộng diễn ra ở khắp các châu lục Âu, Á, Phi, Mỹ Latinh. Sự lựa chọn con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ quá trình phát triển của thế giới. Cách mạng Tháng Mười không chỉ là thắng lợi vĩ đại của giai cấp vô sản và nhân dân các dân tộc Liên Xô, mà còn là thắng lợi của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, là một sự kiện mang ý nghĩa thời đại của thế kỷ 20.

Mặc dù sự đổ vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cùng với sự chững lại của phong trào cộng sản quốc tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp cách mạng của các dân tộc đang đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, làm chậm bước tiến của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, song không thể vì thế mà phủ nhận ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, coi cuộc cách mạng ấy diễn ra “không theo đúng quy luật khách quan”, “không theo đúng tiến trình phát triển lịch sử – tự nhiên” của xã hội loài người như những phần tử chống chủ nghĩa xã hội thường rêu rao. Ngược lại, nó là kết quả tất yếu khách quan của tiến trình phát triển lịch sử – tự nhiên của xã hội loài người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tiếng sấm cách mạng ấy thúc đẩy những người Việt Nam yêu nước hướng về phía Liên Xô, hấp thụ lý luận vĩ đại của chủ nghĩa Mác – Lênin… Ngọn đuốc lý luận Mác – Lênin và kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường cách mạng Việt Nam”. Bởi vậy, sẽ là không đầy đủ nếu đề cập đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mà lại không nhắc đến giá trị của những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Mười Nga được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng và thể hiện thành công ở Việt Nam. Đó là bài học về chuẩn bị lực lượng cách mạng, liên minh công nông; bài học về nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng; bài học về nghệ thuật tạo và chớp thời cơ; về xây dựng Đảng và chăm lo củng cố chính quyền cách mạng…

Với Cách mạng Tháng Mười Nga “Tất cả các dân tộc đều đi đến chủ nghĩa xã hội, đó là điều không tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách hoàn toàn giống nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ”.

Đó cũng chính là lý do, cách mạng Việt Nam đã thể hiện tính độc lập, tự chủ, sáng tạo trong con đường quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và cũng là lý do, cách mạng Việt Nam vẫn vững vàng trong những thời điểm phong trào xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự khủng hoảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng ta vẫn kiên định, bản lĩnh lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, vượt qua những hiểm nghèo đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước của nhân dân ta tiến lên một cách vững chắc. Có được bản lĩnh đó là bởi Đảng ta luôn kiên định lý tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng.

Người dân Nga và lực lượng khởi nghĩa diễu hành tại Saint Peterburg chúc mừng thành công của cuộc Cách mạng ngày 7-11-1917.

Văn kiện Đại hội XIII xác định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng…

Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được nghiêng ngả, dao động”. Cùng với đó, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luận giải và khẳng định: “Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, một lần nữa nhấn mạnh: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

Văn kiện Đại hội XIII xác định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng… Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được nghiêng ngả, dao động”.

Cẩm Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button